Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody

we Włodzimierzowie

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§ 4. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Procedura postępowania:

 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych wskazanych przez lekarza i na czas określony w tej opinii.
 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach i na czas określony w opinii.
 1. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez złożenie umotywowanego usprawiedliwienia/podania do nauczyciela wychowania fizycznego, jednorazowo nie dłużej niż na tydzień. Łączna długość tego typu zwolnień nie może przekraczać dwóch tygodni
  w półroczu.
 1. Opinie lekarskie uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza.
 1. Na podstawie opinii lekarskiej Dyrektor wydaje decyzję w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania, zwalniającą ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego na czas określony w opinii.
 1. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 1. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 1. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
 1. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik nr1) po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 1. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczone w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 1. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 1. Procedura obowiązuje od 1 września 2017r.


Załącznik nr 1 – zwolnienie ucznia z lekcji

Załącznik nr 2 – wzór opinii lekarza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

……………………….………………….

(Miejscowość, data)

 

……………………………………..

 

(Imię i nazwisko)

 

………………………………………

(adres)

 

……………………..………………..

 

………………………………………

 

 

 

 

 

Do Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody

we Włodzimierzowie

 

 

 

 

 

W związku ze zwolnieniem syna/córki* ………………………………….

 

ucznia/uczennicy* klasy …………………… z zajęć wychowania fizycznego zwracam się
z prośbą o zwolnienie mojego dziecka z obowiązku obecności na ww. zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji.

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo mojego syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..………………………..

 

(podpis rodzica – opiekuna)

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content