Szkolna stołówka – informacje

Informacja dotycząca obiadów

Wpłata obiadowa za miesiąc kwiecień

wynosi 160,00 zł

Termin wpłat do dnia 15.04.2024 r.

Zapisy na obiady po wypełnieniu karty zgłoszenia.

Kontakt: intendentspw@wp.pl

Dane do przelewu:

Nr r-ku bankowego: 12 1090 2590 0000 0001 4691 5011

Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA klasa.

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień.


Uwaga!

Od 01  listopada  2022 r. cena obiadu na jednego ucznia wynosi 8,00 zł.


Karta zgłoszenia dziecka na obiady


Regulamin stołówki szkolnej w  Szkole Podstawowej
im. Przyjaciół Przyrody we  Włodzimierzowie

 

Obowiązujące akty prawne:

 1. Ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. nr 171, poz.1225 z póżn. zm)
 2. Rozporządzenie (UE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str.1)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 106 poz. 73)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. nr 61,poz. 417)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (DZ.U. z 9 maja 2007r. nr 80, poz. 545)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno- epidemiologicznych (Dz.U. z 2006r. nr 25, poz.191) – uchylony
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. z 2006r. nr133, poz.939) – uchylony
 8. Art. 59.1 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia: „Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu 852/2004”
 9. Rozporządzenie (UE) nr 852/2004
  • Określa zakres obowiązków i odpowiedzialność podmiotu i ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.
  • Główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności nakłada na podmioty działające na rynku spożywczym. 
  • Nakłada obowiązek zastosowanie procedur opartych na zasadach HACCP wraz z zastosowaniem dobrej praktyki higieny.
  • Zaleca korzystanie z wytycznych, jako ważnego instrumentu stanowiącego pomoc w zakresie zachowania zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad HACCP.
 10. Zał. II do rozporządzenia (UE) nr 852/2004 określa wymagania sanitarne dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego.

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków, przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
 • Uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS w Sulejowie oraz inni sponsorzy,
 • Pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci – byli pracownicy szkoły.

3. Posiłki wydawane są w godzinach:

 • Godzina: 11.30 – 11.50 – uczniowie klas I – V
 • Godzina: 12.00 – 12.20 – dzieci z oddziału przedszkolnego
 • Godzina: 12.35 – 12.50 – uczniowie szkoły podstawowej klas VI-VIII
 • Godziny, mogą ulec zmianie w szczególnych warunkach np. pandemia

4. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

5. Stołówka nie zapewnia żywienia specjalnego, tylko żywienie zbiorowe.

6. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. Cena jednego obiadu dla uczniów, obejmuje koszt zużytych produktów – koszt wsadu do kotła, tj. 8,00 zł. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz narzut czyli koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad tj. 10,50 zł.

8. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności po poinformowaniu, korzystających ze stołówki
z miesięcznym wyprzedzeniem.

9. Jadłospis jest ustalany przez intendenta na okres 10 dni.

10. Odpłatność za obiady za dany miesiąc, uiszczana jest po wcześniejszym zapisie u intendenta, przelewem na konto bankowe  12 1090 2590 0000 0001 4691 5011 adres, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie do 15-go każdego miesiąca.

11. Nieobecności dziecka na obiadach, należy zgłaszać bezpośrednio do intendenta Szkoły lub sekretariatu do godz. 8.30. Niezgłoszone nieobecności, nie będą odliczane od wpłaty za następny miesiąc.

12. Dzieci zjadają obiad na stołówce szkolnej, nie ma możliwości zabierania obiadu
do domu.

13. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej, należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

14. Rezygnacja z obiadów w miesiącu czerwcu, najpóźniej do dnia 31 maja, czerwiec jest miesiącem, kiedy nie ma już wypisów z obiadów, ani odpisów dni nieobecnych
z obiadów.

15. Brak uregulowanej wpłaty za obiady w terminie tj. do 15-go danego miesiąca, wiąże się z odmówieniem wydania posiłków uczniowi do czasu, uregulowania należności
i okazaniem dowodu wpłaty. Intendent informuje ucznia od kiedy, po uregulowaniu zaległej sumy i okazaniem dowodu wpłaty, ponownie zaczyna jeść obiady.

16. Powtarzające się notorycznie nieopłacanie w terminie należności za posiłki , skutkuje skreśleniem ucznia z listy obiadowej, do końca bieżącego roku szkolnego.

17. W nowym roku szklonym, jeżeli uczeń ma nadal zaległości w opłatach za obiady za poprzedni rok szkolny, nie może zostać  zapisany na obiady na nowy rok szkolny do momentu uregulowania zaległych wpłat i okazaniu dowodu wpłaty.

18. Brak możliwości zakupu jednego dania obiadu.

19. Obiady wykupowane są na wszystkie dni tygodnia, nie ma wyjątków (np. bez poniedziałków, piątków itp.)

20. Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły, mogą wykupić obiady a odpłatność
za te posiłki, uiszczana jest na koto bankowe  12 1090 2590 0000 0001 4691 5011

21. Rezygnacja z posiłku z powodów zaplanowanych (wycieczki, imprezy, itp.) musi być zgłoszona u Intendenta przez organizatora wyjazdu najpóźniej w dniu poprzednim.

22. Opłata za niewykorzystane obiady jest odliczana przy dokonywaniu wpłat za obiady w następnym miesiącu z wyjątkiem czerwca.

23. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

24. Nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele świetlicy w przypadku uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

25. Po spożyciu obiadu, uczniowie odnoszą brudne naczynia i sztućce do okienka.

26. Podczas przerw obiadowych w stołówce, przebywają tylko uczniowie korzystający z obiadów, oraz pracownicy świetlicy. Pozwoli to uniknąć zbędnego zamieszania i przyczyni się do kulturalnego spożywania posiłków przez uczniów.

27. W stołówce szkolnej przygotowywana jest herbata wydawana dla klasy 0.

28. W stołówce szkolnej przygotowywana jest woda dla uczniów.

29. O wszystkich zmianach i sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.

30. Regulamin obowiązuje od 15.09.2018 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

Skip to content