Procedura uzyskania karty rowerowej

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody

we Włodzimierzowie

Podstawa prawna:

Uzyskiwanie karty rowerowej regulują dwa akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Zgodnie z “Ustaleniami w sprawie przygotowywania uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w szkole” podpisanymi do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przez Komendę Główną Policji w marcu 1998 r. oraz zgodnie z zapisami dotyczącymi szkół w ustawie Prawo o ruchu drogowym: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
 2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują:
 • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
 1. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów (Art. 109 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym) odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego z pięciu działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc).
 2. Praktyczna nauka jazdy rowerem jest w obowiązkach rodziców, może być także realizowana na zajęciach wychowania komunikacyjnego czy technice.
 3. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń (Załącznik 1). W rubryce: UWAGI w punkcie 3, 4, 5 i 6 nauczyciel egzaminujący zapisuje słownie „zaliczono” oraz datę zaliczenia.
 4. Egzamin składa się z dwóch części:
 • teoretycznej,
 • praktycznej.
 1. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi (20 pytania). Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu (zawierającego inne pytania niż test właściwy) w ciągu 7 dni. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym. Czas trwania tej części egzaminu – 40 min.
 2. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze.
 3. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
 • Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • Jazda do przodu po prostej i łukach,
 • Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”),
 • Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
 • Prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak:
 • Skręt w prawo i w lewo,
 • Omijanie,
 • Przejazd slalomem.

W czasie jazdy należy zwracać uwagę na następujące czynności:

 • Upewnić się, czy można skręcić (bardzo ważne: odwrócić głowę w tył na lewo),
 • Zasygnalizować zmianę kierunku jazdy,
 • Jeżeli tor jazdy jest wyznaczony liniami nie wolno najechać na te linie,
 • Uważać, aby nie podpierać się nogami.
 1. Egzamin praktyczny odbywać się będzie w wyznaczonym terminie na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu lub sali gimnastycznej. Ponadto musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Jeżeli będzie taka możliwość egzamin praktyczny zostanie przeprowadzony na miasteczku ruchu drogowego znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie.
 2. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała (uzyskała zaliczenie) co najmniej 7 na 8 manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 3. Wyniki części praktycznej nauczyciel zapisuje w arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu (Załącznik 2).
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego uczeń ma obowiązek przekazać nauczycielowi wypełniony przez wychowawcę i rodziców/prawnych opiekunów arkusz zaliczeń.
 5. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń, po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze, przebyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskaniu akceptacji wychowawcy klasy i rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej, składa w sekretariacie szkoły zdjęcie opisane swoimi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia.
 6. Nauczyciel wychowania komunikacyjnego przekazuje do sekretariatu szkoły uzupełnione arkusze zaliczeń uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej. Pozostałe dokumenty: arkusz przebiegu części praktycznej i testy przechowuje nauczyciel. Czas przechowywania testów – do końca roku szkolnego (31 sierpień).
 7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje, nieodpłatnie, uczniom kartę rowerową na drukach wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 18 z 1998 r. poz. 86).
 8. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie tygodnia od czasu egzaminu.
 9. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest  w sekretariacie szkoły.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu (obowiązuje opłata).
 11. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu wychowania komunikacyjnego (brd). Uczniowie z klas V – VIII muszą samodzielnie we własnym zakresie przygotować się do uzyskania karty rowerowej, mogą skorzystać z pomocy nauczyciela techniki, który przeprowadzi dla nich w ustalonych terminach dwa zajęcia z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej:

Umiejętności

Uczeń:

Ø       prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,

Ø       umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

Ø       potrafi ocenić stan techniczny obowiązkowego wyposażenia roweru,

Ø       wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,

Ø        prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

Ø       opanował właściwą technikę jazdy,

Ø       stosuje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

Ø       opisuje cechy charakterystyczne drogi,

Ø       prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, mijania,

Ø       sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki,

Ø       na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

Ø       ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,

Ø        potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,

Ø       odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

Ø       uzasadnia wpływ rodzaju drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,

Ø       potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,

Ø       przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,

Ø       klasyfikuje pojazdy uprzywilejowane i pracujące na drogach,

Ø       odróżnia pojazdy uważane za niebezpieczne,

Ø      wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach,

Wiadomości                             

Uczeń:

Ø       poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,

Ø       nazywa elementy drogi,

Ø       podaje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

Ø       podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

Ø       definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,

Ø       zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,

Ø       wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo,

Ø       wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

Ø       potrafi wyjaśnić zasady zachowania się pieszych i rowerzystów na wskazanej drodze,

Ø       objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów,

Ø       zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

Ø        potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

Ø       doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

Ø       zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

Ø        potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo,

Ø        potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg,

Ø       wskazuje cechy charakterystyczne dróg miejskich i poza miejskich,

Ø       wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,

Ø       wyjaśnia wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczną prędkość pojazdu,

Ø       potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi i przedmiotów,

Ø       potrafi rozpoznać miejsca szczególnie niebezpieczne na podstawie znaków oraz  sygnałów,

Ø       definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, pracujących na drogach, przewożących dzieci i materiały niebezpieczne,

Ø       objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

Ø       potrafi wyjaśnić konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec pojazdów niebezpiecznych,

Ø       zna zasady poruszania się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

 

Załącznik nr 1

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imię, nazwisko ………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………..             klasa………………………….

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie

Adres zamieszkania …………………………………………………………………

 

Lp. Warunki, które musi spełnić uczeń, aby otrzymać kartę rowerową: Podpis rodziców, nauczyciela lub osób upoważnionych: Uwagi:
1. Zgoda wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
2. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wydanie karty rowerowej,
3. Wiadomości teoretyczne
4. Umiejętność praktycznej jazdy na rowerze
5. Obsługa techniczna roweru
6. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Kartę rowerową wydano w szkole dnia                              Dyrektor szkoły

……………………………………                                               ………………………….

(pieczęć, podpis)

 

Załącznik nr 2

 

ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

Nazwisko i imię ucznia:    …………………………………………………………….

Data egzaminu:    ………………………

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

Lp. Zadania do wykonania: Zaliczenie zadania
1. Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie (włączanie się do ruchu)
2. Jazda do przodu po prostej i łukach (właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe)
3. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
4. Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach
5. Przejazd slalomem
6. Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze – skręt w prawo
7. Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze – skręt w lewo
8. Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze – omijanie

 

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała (uzyskała zaliczenie) co najmniej 7 manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Uwagi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wynik egzaminu: ……………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby egzaminującej

 

Skip to content