REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drogi Gimnazjalisto!

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może ona zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego powinieneś tę decyzję podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców (opiekunów), wychowawcy, szkolnego pedagoga. Warto też odwiedzić kilka szkół, którymi jesteś zainteresowany, zobaczyć, jaka panuje tam atmosfera.

Wybrać możesz aż trzy szkoły ponadgimnazjalne i dowolną liczbę oddziałów (klas) w tych szkołach. Na pierwszym miejscu wpisz tę szkołę i oddział (klasę), w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Nawet jeśli obawiasz się, że zabraknie Ci punktów na to, aby się tam dostać. W najgorszym przypadku znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Adres strony systemu rekrutacji dla kandydata: www.lodzkie.edu.com.pl

Podanie składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o gimnazjum, listy preferencji, informacji dodatkowych.

Dane osobowe

Dane osobowe, które musisz podać, to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. To numer PESEL będzie Cię identyfikował w systemie rekrutacji. O ten numer zapytaj swoich rodziców (opiekunów). Koniecznie podaj też prawidłowy numer

telefonu, pod którym w okresie rekrutacji można będzie zastać Ciebie lub Twoich rodziców (opiekunów). Bywa to niezbędne, gdy zaistnieje pilna potrzeba kontaktu ze szkołą (np. błędnie wprowadzone dane, zmiana klasy, języków itp.).

Dane gimnazjum

Kolejne pozycje na formularzu to dane Twojego gimnazjum. W odpowiednie pola wpisz nazwę i numer gimnazjum, miejscowość, w której się znajduje, gminę, powiat
i województwo. Koniecznie wypełnij je prawidłowo.

Lista preferencji

Na tę listę wpisujesz tylko te szkoły i klasy, w których chciałbyś się uczyć. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie klasy z wybranej szkoły. Nie zapomnij, że – wybierając szkołę/klasy – decydujesz o tym, czego i w jakim wymiarze godzin będziesz się uczył. Jeżeli masz sprecyzowane plany, co do dalszej nauki po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, warto sprawdzić, jakie przedmioty maturalne brane są przez uczelnie pod uwagę do rekrutacji i wybrać szkołę/klasę o ich rozszerzonej lub zwiększonej liczbie godzin. Wypełniając listę preferencji, pamiętaj o następujących sprawach:

Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół.

Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę (klasy) w szkole, w której chcesz się uczyć. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że w Twojej wymarzonej szkole są cztery klasy: IA, IB, IC i ID. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko IA. W wyniku przydziału okazało się, że zabrakło Ci punktów, aby zostać przyjętym do klasy IA. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnej innej klasy z tej szkoły, system nie będzie próbował przydzielić Cię do klas IB, IC i ID. Nawet jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnej z tych klas.

Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne klasy, jest ważna.

Najpierw wpisz tę klasę, w której chcesz się uczyć najbardziej. Starannie dobieraj następne miejsca na liście. System będzie najpierw próbował przydzielić Cię do klasy z pierwszego miejsca Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do następnej w kolejności klasy, znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie próbował dalej, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas lub dotrze do końca Twojej listy.

Podaj jak najdłuższą listę.

Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużą liczbą chętnych z wysoką punktacją (dowiedz się, ile punktów trzeba było mieć w ostatnich latach, by zostać tam przyjętym), a Twoje oceny nie są wysokie, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się nigdzie. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału, wypisując jak największą liczbę oddziałów, by system znalazł Ci szkołę i byś nie musiał korzystać z naboru uzupełniającego.

Możesz wybierać klasy należące do trzech różnych szkół.

Na Twojej liście możesz umieścić różne klasy pod warunkiem, że znajdują się one w jednej, dwóch lub trzech szkołach. W jednym zespole szkół może funkcjonować kilka szkół – wybierając trzy szkoły w jednym zespole szkół, zamykasz listę preferencji. Na Twojej liście może się znaleźć nawet kilkanaście klas pod warunkiem, że znajdują się one w nie więcej niż trzech różnych szkołach. Najlepiej na pierwszej preferencji wpisz szkołę, która Cię interesuje i odpowiada Twoim możliwościom

Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji, jest Twoją szkołą pierwszego wyboru.

Od tej pory to właśnie szkoła pierwszego wyboru będzie się Tobą „opiekować” w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty, także podanie zawierające listę preferencji.

Informacje dodatkowe (załączniki)

Jeśli do podania dołączysz dodatkowe zaświadczenia, należy to zaznaczyć. Na tym etapie rekrutacji, wybierając kształcenie zawodowe, nie trzeba przedstawiać zaświadczenia lekarskiego. Należy dostarczyć zaświadczenia upoważniające do preferencji.

Jak wypełnić podanie?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół, ustal listę preferencji. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia podania.

Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna. Wypełnianie podania w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. w nazwie oddziału i szkoły, numeru PESEL). Jeżeli pomylisz się, wpisując dane, możesz je poprawić, nawet kilkakrotnie. Gdy zdecydujesz się na ostateczną wersję podania, wydrukuj je.

Gdy zdecydujesz się na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możesz wypełnić podanie na dowolnym komputerze połączonym z Internetem i drukarką.

Jeśli po wydrukowaniu zmieniłeś decyzję, powtórz operację od początku, aby ostateczne podanie w Internecie i na wydruku były identyczne.

Wypełniając podanie w Internecie:

  • otwórz stronę https://lodzkie.edu.com.pl
  • przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,
  • wydrukuj podanie oraz kwestionariusz osobowy i podpisz własnoręcznie długopisem,
  • poproś swoich rodziców  (opiekunów)  o podpisanie  wydrukowanych formularzy, zanieś podanie i kwestionariusz osobowy do szkoły pierwszego wyboru.

Uwaga!

Pamiętaj, by po wygenerowaniu i wydrukowaniu ostatecznej wersji dokumentu, podpisaniu przez Ciebie i rodziców nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiesz do szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną.

Złożenie podania w szkole rozpoczyna właściwy proces rekrutacji. Zanosząc je do szkoły, zwróć uwagę na to, czy wszystkie pola formularza są wypełnione, czy wziąłeś ostatnią wersję podania podpisaną przez rodziców (opiekunów) i masz zaświadczenia zakreślone
w załącznikach.

Zmiana listy preferencji

Być może już po dokonaniu przez Ciebie wyboru i złożeniu podania wraz z całą dokumentacją pojawią się wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji. Jeżeli zdecydujesz, że musisz dokonać zmian w swoich preferencjach, będziesz mógł to zrobić, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli zdecydowałeś się na zmiany na liście preferencji, musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i odebrać dokumenty, które tam złożyłeś (potwierdzasz odbiór dokumentów na podaniu i pozostawiasz je w szkole). Następnie wypełniasz podanie ponownie, podając nową listę preferencji i dostarczasz wraz
z kompletem pozostałych dokumentów do nowej szkoły pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji elektronicznej:

21 maja – 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

–    elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.

składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru

uwaga: w dniach 21 maja – 7 czerwca 2018 r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.  Wynik podany zostanie w dniu 8 czerwca 2018r.

22 czerwca  – 26 czerwca 2018 r . do godz. 12.00

 uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru),

do 27 czerwca 2018 r.

weryfikacja wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną,

22 czerwca – 13 lipca 2018 r.

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu – kandydatowi z listy zakwalifikowanych,

12 lipca 2018 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00

potwierdzanie przez rodziców lub  kandydatów pełnoletnich woli podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku szkoły zawodowej także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zawodu,

20 lipca 2018 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające:

Przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Postępowanie uzupełniające nie jest prowadzone w formie elektronicznej.

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

20 lipca 2018 r. godz. 12.00 do 23 lipca 2018 r. godz. 12.00 – składanie wniosków,

24 lipca 2018 r. godz. 12.00 do 25 lipca 2018 r. godz. 12.00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych,

26 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych,

do 27 lipca 2018 r. – weryfikacja wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym,

14 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

14 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 – 20 sierpnia 2018 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły,

21 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych,

Tryb odwoławczy:

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  • Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania.
  • Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.